Shapes

Welcome to our super quick Shapes Quiz! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
椭圆形 (tuǒyuán xíng)

立方体 (lì fāng tǐ)

八边形 (bā biān xíng)

锥体 (zhuī tǐ)

圆形 (yuán xíng)

圆锥体 (yuán zhuī tǐ)

六边形 (liù biān xíng)

方形 (fāng xíng)

矩形 (jǔ xíng)

金字塔形 (jīn zì tǎ xíng)

菱形 (língxíng)

五角形 (wǔ jiǎo xíng)

三角形 (sān jiǎo xíng)

球形 (qiú xíng)