Alcohol

Welcome to our super quick Alcohol Quiz! Enter your First name and email to begin. Don't worry you can unsubscribe at any time!

First Name
Email
白葡萄酒 (bái pú táo jiǔ)

葡萄酒 (pú táo jiǔ)

龙舌兰酒 (lóng shé lán jiǔ)

红酒 (hóng jiǔ)

朗姆酒 (lǎng mǔ jiǔ)

禁酒 (jìn jiǔ)

威士忌 (wēi shì jì)

伏特加 (fú tè jiā)

香槟酒 (xiāng bīn jiǔ)

啤酒 (píjiǔ)